Nagroda Burmistrza dla Pani dyrektor Ukraińskiej Szkoły w Bartoszycach

     Wielkie gratulacje Pani Lubomirze Tchórz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach, z okazji otrzymania nagrody Burmistrza Miasta Bartoszyce w związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 

     Z okazji otrzymania nagrody z rąk Burmistrza Miasta Bartoszyce Piotra Petrykowskiego życzymy Pani spełnienia wszystkich planów zawodowych, sił i odwagi w podejmowaniu różnorodnych działań, jak też satysfakcji wynikających z sukcesów wychowanków i pracowników szkoły.

     Dziękujemy również za wiele powodów do dumy, wdrażanie mądrej edukacji, pasję, profesjonalizm, szczerość i skromność, nieszukanie rozgłosu i poklasku dla swych działań, niewiarygodną życzliwość i uśmiech dla każdego oraz, co najważniejsze, budowanie znakomitego wizerunku Ukraińskiej Szkoły. Wiemy, z jak dużą odpowiedzialnością i ogromem pracy łączy się pełnienie tej funkcji, ale widzimy Pani wielkie zaangażowanie oraz skuteczność w działaniu. Raz jeszcze gratulujemy i życzymy pomyślności w sprawowaniu tej trudnej misji.

Słów kilka, pięknych słów, o Pani Lubomirze Tchórz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

     Pani Lubomira Tchórz pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki  z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach od 12 lat (od 1 grudnia 2006 r.).

    Pracę  w charakterze  nauczyciela języka ukraińskiego rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Pieniężnie, rok później pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego i muzyki w Szkole Podstawowej  w Pieszkowie, następnie przez 16 lat z wielką pasją jako ukrainistka pracowała z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

     W ramach doskonalenia  zawodowego zdobyła również kwalifikacje do pracy w bibliotece.  Jest bardzo zaangażowana w pracę szkoły, kreatywna, służąca radą i pomocą dla wszystkich pracowników placówki.

     Podnosi jakość pracy szkoły poprzez monitorowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Badania Osiągnięć Ucznia, co ma przełożenie na bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych (8, 9 stanin z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie), ponadto  otrzymanie  CERTYFIKATU Wiarygodna Szkoła Podstawowa.

     Efektem zaangażowania Pani dyrektor i dobrej współpracy z radą pedagogiczną jest wysoki przyrost wiedzy ucznia, o czym informują wyniki EWD. W latach 2013-2017 z języka polskiego jesteśmy Szkołą Sukcesu, zaś z przedmiotów przyrodniczych Szkołą Neutralną.

     Z inicjatywy Pani dyrektor szkoła może poszczycić się m.in.: realizacją pilotażowego Programu Rządowego „Cyfrowa Szkoła”; zorganizowaniem cyklu konferencji dla nauczycieli  z województwa warmińsko-mazurskiego poświęconych współczesnym kierunkom  w metodyce języka ukraińskiego; organizacją 60-lecia Ukraińskiego Szkolnictwa  w Bartoszycach, organizacją Wojewódzkiego  Przeglądu Małych Form Teatralnych pn. „Ja i mały teatr”; organizacją  Ogólnopolskiego i  Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pn. „Poznaj nasz Kraj” objętego honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie; organizacją corocznych uroczystych koncertów poświęconych wieszczowi ukraińskiemu, Tarasowi Szewczence, z udziałem wszystkich zespołów artystycznych działających w szkole (chóru „Lisowa pisnia”, zespołów wokalnych „Wodohraj”, „Wesełynka”, „Dar lubowi”, zespołu tanecznego „Zirońky”); organizacją warsztatów ukraińskiej sztuki ludowej „Zręczne ręce” – prowadzonych przez trenerów  z Ukrainy; realizacją corocznych  projektów ekologicznych współfinansowanych ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie; gościnnymi występami teatrów z Ukrainy oraz spotkaniami z wybitnymi  osobistościami świata kultury.

     Wzorowo planuje i organizuje pracę pedagogiczną oraz diagnozuje środowisko uczniowskie. Propaguje i wspiera pracę z uczniem zdolnym poprzez organizowanie konkursów przedmiotowych, turniejów sportowych, uroczystości szkolnych, apeli i koncertów. Wspomaga uczniów mających trudności w nauce poprzez: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych; organizowanie zajęć specjalistycznych.  Wspiera działania związane z wychowaniem moralnym poprzez np.: udział uczniów w akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci, potrzebujących żołnierzy; wsparcie akcji  WOŚP na terenie szkoły; organizację i udział w Peregrynacji Symboli  Światowych Dni Młodzieży.

     Rezultatem pracy kół zainteresowań jest udział i duże osiągnięcia uczniów w licznych konkursach przedmiotowych oraz artystycznych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Dla przykładu tylko w ciągu dwóch ostatnich lat nasi uczniowie zdobyli 27 tytułów laureata i finalisty w wojewódzkich konkursach kuratoryjnych. Zajmują również czołowe miejsca Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy „Źródła marzeń”, Wojewódzkim Konkursie Ukraińskiej Poezji Śpiewanej w Olsztynie, Ogólnopolskim i Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Poznaj nasz Kraj”, w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Powiatowym Konkursie Literackim  „Złote Pióro”, Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna Corrida”, Powiatowym Konkursie Poetyckim „Gitarą i Piórem” i wielu innych. 

     Osiągnięcia prezentowane są na stronie internetowej szkoły: www.lesiabart.pl, która powstała z inicjatywy mgr Lubomiry Tchórz.

     Pani dyrektor docenia zaangażowanie uczniów i pracę nauczycieli, stosując pochwały  i podziękowania dla uczniów, i nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze podczas poniedziałkowych apeli szkolnych, uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami  oraz posiedzeń rady pedagogicznych, jak również informuje o osiągnięciach w prasie, w programach telewizyjnych i radiowych.

     Dba o podtrzymanie tożsamości narodowej poprzez działania związane z kultywowaniem tradycji, kultury narodowej, kreowaniem postawy patriotycznej. Przykładem jest udział uczniów  w apelach i uroczystościach poświęconych m.in. patronce Łesi Ukraince,  w spotkaniu wigilijnym, rocznicy Kijowskiego Majdanu,  Międzynarodowym Dniu Wyszywanki, w Dniach Ukraińskiego Teatru w Olsztynie,  przeglądach i festiwalach  ukraińskiej kultury, 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 rocznicy państwowości ukraińskiej.

     Pani mgr Lubomira Tchórz również jako  doradca metodyczny w  zakresie języka ukraińskiego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zapewnia pomoc nauczycielom języka ukraińskiego, ale nie tylko, w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym. Zorganizowała wiele wyjazdów studyjnych do szkół mniejszościowych  w Polsce i za granicą (Litwa, Ukraina).

     Pani dyrektor zainicjowała w 2007 roku  w szkole polsko-ukraińską wymianę młodzieży, którą organizuje do chwil obecnej.  To wielki sukces Pani dyrektor, ponieważ, dzięki m.in. charyzmie, potrafi pozyskać środki finansowe  na realizację  wymian międzynarodowych, współfinansowanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Kałyna”, realizację projektów ekologicznych, edukację włączającą. Dzięki jej zaangażowaniu w pozyskanie subwencji ministerialnych, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej został wyposażony  w 2015 r. w nowe meble i sprzęt medyczny. Natomiast  w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” oraz  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  biblioteka  wzbogaciła się o nowe woluminy. Pani dyrektor sukcesywnie też pozyskuje środki finansowe pozabudżetowe na organizację konkursów, przedsięwzięć kulturalnych szkoły dzięki współpracy  ze Stowarzyszeniem „Kałyna” (1% na rzecz szkoły).

    Dba o promocję szkoły w środowisku lokalnym i perspektywiczny rozwój powierzonej placówki poprzez prowadzenie strony internetowej szkoły, publikowanie artykułów z życia szkoły na łamach polskiej i ukraińskiej prasy, redagowanie  wspólnie z uczniami cyklicznych  audycji w Radiu Olsztyn, udział uczniów w konkursach o różnym zasięgu, współpracę ze szkołami w mieście,      a także szkołami mniejszości narodowej w Polsce. Ponadto zespoły artystyczne działające w szkole promują szkołę, miasto i region na wielu uroczystościach nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

     Integruje grono nauczycielskie oraz  pracowników administracji i obsługi poprzez coroczne organizowanie ciekawych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjazdów na koncerty i spektakle teatralne oraz wyjazdy studyjne.

     Za swoją  aktywną pracę na rzecz edukacji została odznaczona medalem KEN w  2016 r. oraz wyróżniona przez Burmistrza  Miasta  jako Wolontariusz Roku.

     Pani Lubomira Tchórz to rzetelny, kompetentny dyrektor szkoły, doceniający pracę nauczycieli,  doskonały menager, a przede wszystkim człowiek. To osoba uśmiechnięta, życzliwa, skromna, a swoją dobroć i altruizm przekazuje innym – nauczycielom, pracownikom szkoły, a co najważniejsze -  młodemu pokoleniu.

 

Danuta Rohun

w imieniu nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach