Rekrutacja - Oferta rekrutacyjna

     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach rozpoczęła swoją działalność 1 września 1990 r.

     Uroczyste nadanie szkole imienia wybitnej ukraińskiej poetki Łesi Ukrainki odbyło się 4 października 1997 r.

Uczniowie szkoły:

• osiągają bardzo wysokie wyniki z języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz z matematyki, a także liczne sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych;

• zostają laureatami i finalistami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie (w r. szk. 2018/2019 – 10 laureatów i 11 finalistów, 2019/2020 - 4 tytuły laureata i 3 tytuły finalisty, 2020/2021- 3 tytuły laureata i 2 tytuły finalisty - z języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii;

• zajmują czołowe miejsca w konkursach, między innymi w Ogólnopolskim Konkursie Deklamatorskim „Poeci Ukrainy”, Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Poznaj nasz Kraj”, Wojewódzkim Przeglądzie Ukraińskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej, Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna corrida”, Powiatowym Konkursie Literackim „Złote pióro”, Powiatowym Konkursie Poetyckim „Gitarą i piórem”, Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Ukraińskiej, Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poeta w porę odkryty…BARCJA” i innych;

• redagują szkolną gazetkę literacką „Echo z Dna Serca”, przygotowują audycje radiowe, które emitowane są w Radiu Olsztyn;

• uczestniczą w lekcjach języka ukraińskiego on-line w ramach realizacji Projektu Międzynarodowego „My Ukraińcy – Ja i Ty” - we współpracy ze Lwowską Obwodową Biblioteką dla Dzieci;

• uczestniczą w Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”;

• biorą udział w licznych wycieczkach krajowych i zagranicznych (Ukraina, Litwa), przeglądach artystycznych, festiwalach twórczości dziecięcej, w pokazach i eksperymentach naukowych, projektach międzynarodowych, edukacyjnych, profilaktycznych i ekologicznych.
Ponadto szkoła:

• posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje;

• uczy na wysokim poziomie języka ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy, pielęgnuje ukraińskie tradycje i zwyczaje oraz wychowuje w tolerancji i otwartości dla różnych kultur;

• oferuje wiele innowacyjnych projektów pedagogicznych, takich jak: „Język ukraiński on-line z Ukrainą” , „Gościna literacka” (język ukraiński, historia i kultura Ukrainy), „Mam talent” oraz „# <3 polski” (język polski), „Moje korzenie” (historia Ukrainy), „Jestem badaczem i odkrywcą” (edukacja wczesnoszkolna), „Mały belfer” (język ukraiński), „Pobawmy się językiem angielskim - Lapbook;

• oferuje wysoki poziom kształcenia z zastosowaniem indywidualizacji nauczania, zapewniając dobre przygotowanie do dalszej nauki;

• organizuje polsko-ukraińskie wymiany młodzieży, współpracując ze szkołami z regionu czernihowskiego, czerkaskiego, radechowskiego, mikołajowskiego oraz szkołami we Lwowie i Kijowie;

• stwarza możliwości nauki języków obcych: języka angielskiego, języka rosyjskiego;

• zapewnia rozwój zainteresowań dziecka dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, np. koło polonistyczne, radiowo-dziennikarskie, biologiczno-chemiczne, ukrainoznawczo-muzyczne, koło PCK, klub „Wiewiórka”, Klub Szkolnego Wolontariusza;

• rozwija talenty i zdolności uczniów poprzez prowadzenie artystycznych zajęć pozalekcyjnych, takich jak: chór „Lisowa pisnia”, zajęcia muzyczno-teatralne, warsztaty twórczości ludowej;

• jest organizatorem dużych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, takich jak: Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pn. „Ja i mały teatr”, Ogólnopolski i Wojewódzki Konkurs Recytatorski pn. „Poznaj nasz Kraj”, Ogólnopolski Konkurs Rysunków pn. „Taras Szewczenko – nasz Przyjaciel”, „Łesia Ukrainka – Przyjaciółka dzieci w Polsce”, Spotkania z kolędą, przedsięwzięcia literacko-kulturalnego promującego czytelnictwo ukraińskiej literatury „Gościna literacka”, projektu edukacyjno-integracyjnego „Niepodległej – dzieci z Warmii i Mazur”;

• współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły, w tym: ze Stowarzyszeniem „Kałyna” , Międzynarodowym Instytutem Oświaty, Kultury oraz Kontaktów z Diasporą, Związkiem Ukraińców w Polsce, Obwodową Biblioteką dla Dzieci we Lwowie, a także ze szkołami mniejszości narodowych w Polsce, Ukrainie i Litwie;

• aktywnie wspiera wszelkie akcje charytatywne związane z pomocą chorym dzieciom w Polsce oraz potrzebującym dzieciom i żołnierzom w Ukrainie, którzy ucierpieli na skutek tragicznych działań wojennych na wschodzie Ukrainy;

• posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, gabinety przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe, tablice interaktywne, tablice aktywne, projektory multimedialne;

• posiada dobrą bazę sportowo-rekreacyjną (boisko wielofunkcyjne, bieżnię, salę gimnastyczną);

• oferuje jednozmianowość, dobrą opiekę świetlicową, możliwość korzystania ze stołówki oraz rodzinną atmosferę.
Osiągnięciem szkoły jest również realizacja wielu projektów i programów ogólnopolskich, takich jak:

• Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, 2012 r.;

• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rządowy program „Książki naszych marzeń” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, 2015 - 2016 r.;

• Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, 2018 - 2019 r.;

• Projekt edukacyjny „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!” współfinansowany przez EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, 2019- 2021 r.;

• Program Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, r. szk. 2021/2022;

• Program Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest wsparcie szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) poprzez prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań – w realizacji, r. szk. 2021/2022.