Komunikat nr 2/2020/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach 

z dnia 09.11.2020 r. 

 

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!


     W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960),

 

INFORMUJĘ, IŻ:

• od 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i rozpoczyna się nauczanie zdalne związane  z realizacją podstaw programowych oraz ocenianiem;

do 29 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i w związku z tym kontynuacja zdalnego nauczania zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami w szkole;

oddział przedszkolny w szkole podstawowej funkcjonuje bez zmian;

• nauczanie zdalne dla uczniów klas I-III i odbywa się  w formie on-line oraz  wideolekcji zgodnie  z planem lekcji i informacją przekazaną przez wychowawców klas;

• nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII odbywa się  w formie wideolekcji zgodnie z obowiązującym  planem lekcji;

uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach w szkole, zgodnie z harmonogramem konsultacji;

• kontakt nauczyciel-uczeń-rodzic odbywa się przede wszystkim w oparciu  o  dziennik  elektroniczny ASSECO oraz e-maile służbowe nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach nauczyciele mogą również wykorzystywać inne komunikatory społeczne w celu kontaktu z uczniami; 

• każdy uczeń i rodzic ma  możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny w dniach pracy nauczyciela;

• od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica potrzeby opieki świetlicowej do dyrektora szkoły.

W związku z realizacją  zadań  szkoły za pomocą zdalnego nauczania bardzo proszę Rodziców o zrozumienie i wsparcie  w realizacji procesu edukacyjnego w trudnym dla nas wszystkich okresie poprzez:

• dopilnowanie, aby dzieci z klas IV –VIII codziennie logowały się w e-dzienniku i kontaktowały się z danym nauczycielem;

• współpracę z nauczycielami oraz wsparcie dzieci kl. I-III  w nowej dla nich sytuacji edukacyjnej w czasie pandemii;

• motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy w domu oraz odpowiedniej organizacji pracy;

• śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz sprawdzać komunikaty i informacje wysyłane przez e-dziennik;

• zadbać o bezpieczeństwo w domu oraz unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. 

Przypominam:

• iż obowiązkiem każdego ucznia jest uczestniczenie w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i na każdej lekcji sprawdzana jest obecność,

• uczniowie oceniani są zgodnie z PZO podczas zdalnego  nauczania. Dokumenty umieszczone są na naszej stronie www.lesiabart.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE https://www.lesiabart.pl/index.php/zdalne-nauczanie/343-zmiany-w-statucie-szkoly-wzo

  iż,  zgodnie  z wytycznymi Rady Ministrów  z dnia 23 października 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00  istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Wszystkim RODZICOM dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę dużo zdrowia, wytrwałości i wszystkiego najlepszego.

Lubomira Tchórz,

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach